Veri İmha Politikası

Vinçsan Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Amaç

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Vinçsan Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından (“Vinçsan”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Vinçsan; çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, müşterileri, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, VİNÇSAN tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

 

Kapsam

 

VİNÇSAN çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, müşterileri, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Vinçsan’ın sahip olduğu ya da VİNÇSAN tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

 

Kısaltmalar ve Tanımlar

 

Alıcı Grubu

:

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza

:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan

:

VİNÇSAN personeli.

EBYS

:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Ortam

:

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik     Olmayan Ortam

:

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.


Hizmet Sağlayıcı

:

VİNÇSAN ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı

:

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel
verileri işleyen kişiler.

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun

:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel     Veri     İşleme Envanteri

:

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak
detaylandırdıkları envanter.

Kişisel            Verilerin İşlenmesi

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem.

VİNÇSAN

:

Vinçsan Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

:

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya
anonim hale getirme işlemi.


Politika

:

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

:

Kişisel    verilerin     belirli    kriterlere    göre    yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri    kayıt    sisteminin    kurulmasında    ve    yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili
diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS

:

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik

:

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel
Verilerin    Silinmesi,    Yok   Edilmesi    veya   Anonim    Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

Detaylı Döküman için TIKLAYINIZ !